top of page

Етичен кодекс "Изитракинг" ЕООД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Този кодекс определя правилата  за поведение на служителите на Изитракинг ЕООД и има за цел да повиши общественото доверие в техния професионализъм и морал.

2. Дейността на служителят на Изитракинг ЕООД се осъществява при спазване принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, отговорност и отчетност.

2а. Служителят на Изитракинг ЕООД в зависимост от функциите, които изпълнява, осъществява действия, предлага и взема решения, водещи до елиминиране на произвола.

2б. Служителят извършва дейността си компетентно, обективно и добросъвестно, като се стреми непрекъснато да подобрява работата си в интерес на потребителите на предоставяните от Дружеството услуги.

2в. Служителят следва поведение, което не накърнява престижа на Дружеството, не само при изпълнение на служебните си задължения, но и в своя обществен и личен живот.

2г.При изпълнение на служебните си задължения служителят се отнася любезно, възпитано и с уважение към всеки, като зачита правата и достойнството на личността и не допуска каквито и да са прояви на дискриминация.

 

ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ

3. При изпълнение на служебните си задължения служителят на Изитракинг ЕООД следва поведение, което създава увереност у клиентите, чиято дейност подпомага, че могат да му се доверят и да разчитат на него.

3а. Задълженията се изпълняват честно и безпристрастно, като не се допуска влияние на личните пристрастия.

4.Служителят на Изитракинг ЕООД  спазва служебната йерархия и стриктно изпълнява актовете и заповедите на горестоящите служители.

4а. Служителят на Изитракинг ЕООД не е длъжен да изпълнява неправомерна заповед, издадена по установения ред, когато тя съдържа очевидно за него правонарушение.

4б. Той може да поиска писмено потвърждение на служебния акт, когато в отправената устна заповед се съдържа очевидно за него правонарушение.

4в. Служителят на Изитракинг ЕООД не е длъжен да изпълни нареждане, което засяга неговите права, правата на неговите съпрузи или роднини.

5. Служителят на Изитракинг ЕООД поставя пред своите ръководители открито и честно проблемите, с които се сблъсква в процеса на работа.

6. Служителят на Дружеството не допуска да бъде поставен във финансова зависимост или в друга обвързаност от външни лица или организации, както и да иска и да приема подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи, които могат да повлияят на изпълнението на служебните му задължения, на неговите решения или да нарушат професионалния му подход по определени въпроси.

6а. Служителят не може да приема подаръци или облаги, които могат да бъдат възприети като награда за извършване на работа, която влиза в служебните му задължения.

7.Служителят на Изитракинг ЕООД не трябва да изразява лични мнения по начин, който може да бъде тълкуван като официална позиция на Дружеството.

8. При изпълнение на служебните си задължения служителят опазва повереното му имущество с грижата на добър стопанин и не  допуска използването му за лични цели.

8а. Документите и данните могат да се използват само за изпълнение на служебните задължения при спазване на правила за защита на информацията.

9. Служителят е длъжен да спазва установеното работно време за изпълнение на възложените му задължения.

 

 КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

10. Служителят на Изитракинг ЕООД не може да участва при обсъждането, подготовката, вземането и изпълнението на решения, когато той или свързани с него лица са заинтересувани от съответното решение или когато има със заинтересуваните лица отношения, пораждащи основателни съмнения в неговата безпристрастност.

10а. При възлагането на служебна задача, чието изпълнение може да доведе до конфликт между служебните му задължения и неговите частни интереси, служителят следва своевременно да уведоми  своя ръководител.

10б. Служителят, на когото станат известни факти и обстоятелства за възникнал конфликт на интереси в Дружеството, предприема необходимите мерки за изясняване на въпроса.

10в. Когато служителят се съмнява дали дадена дейност е съвместима със служебните му задължения, той трябва да обсъди това със своя ръководител.

11. Служителят на Изитракинг ЕООД не може да използва служебното си положение за осъществяване на свои лични или на семейството си интереси.

11а. Служителят не участва в каквито и да са сделки, които са несъвместиви с неговите длъжности, функции и задължения.

11б. Служителят, напуснал Дружеството, не трябва да злоупотребява с информацията, която му е станала известна във връзка с длъжността, която е заемал или с функциите, които е изпълнявал.

 

 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОЛЕГИТЕ

12. В отношенията с колегите си служителят проявява уважение и коректност, като не допуска поведение, което накърнява достойнството и правата на отделната личност.

12а. Служителят уважава мнението на колегите си и се съобразява с правото им на личен живот.

13. Когато противоречията между колеги не могат да бъдат разрешени от самите тях, те търсят съдействието на непосредствения си ръководител

14. Със своето лично поведение и чувство за отговорност служителят на Изитракинг ЕООД трябва да дава пример на своите колеги, а служителят на ръководни длъжности - на своите подчинени.

 

 ЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ

15. При изпълнение на служебните си задължения и в обществения живот служителят на Изитракинг ЕООД следва поведение, което не уронва престижа на Дружеството.

15а. Служителят не допуска на работното си място поведение, несъвместимо с добрите нрави.

15б. Служителят се стреми да избягва в поведението си конфликтни ситуации, а при възникването им цели да ги преустанови, като запази спокойствие и контролира поведението си.

15в. Служителят спазва благоприличието и деловия вид в облеклото, съответстващи на служебното му положение.

16. Служителят на Изитракинг ЕООД не може да участва в скандални прояви, с които би могъл да накърни престижа на Дружеството.

 

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

17. При неспазване нормите на поведение в този кодекс служителят носи дисциплинарна отговорност.

18. При първоначално встъпване в длъжност непосредственият ръководител е длъжен да запознае служителя с разпоредбите на този кодекс

bottom of page