top of page

ТОЛ СИСТЕМА -обща информация

От 1 март 2020 г. пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т ще бъдат таксувани за ползване на платените участъци от републиканската пътна мрежа на база на изминато разстояние. Тол таксите ще заменят електронните винетки. 

Размерът на тол таксите зависи от общата технически допустима максимална маса на превозното средство, екологичната му категория и броя оси, както и от вида на пътя - автомагистрали или първи клас пътища. Първоначално потребителите ще плащат за 3 115 км - 803 км автомагистрали и 2 312 км първи клас пътища. Решение за това ще бъде взето от Министерския съвет. 

Отчитането и плащането на изминатите километри може да стане по два начина - чрез договор с дружество - Национален доставчик на услуга или чрез маршрутна карта.  

При първия вариант дружеството - Национален доставчик на услуга ще предостави бордово устройство за всеки от камионите или автобусите, чрез което ще се отчитат изминатите тол сегменти. Условията и периодичността на плащането ще зависят от клаузите в договора.

В случай че превозното средство разполага с  GPS тракер и собственикът желае то да бъде използвано и за тол таксуването, следва  да провери дали фирмата, която е предоставила GPS тракера, има договор с дружество национален доставчик на услуги. Ако има, може да се сключи договор за тол таксуване със съответното дружество. За ползването на бордови устройства и GPS тракери информация предоставят партньорите на АПИ – Националните доставчици на услуги за тол таксуване. Регистърът на компаниите, които имат договори с АПИ, е в раздел „За нас“ на сайта www.bgtoll.bg.

Маршрутната карта е удобен вариант за инцидентни пътувания. Маршрутната карта е предплатена услуга – превозвачът избира начална и крайна точка на разстоянието, които иска да измине, както и до четири междинни, по желание. Водачът трябва да следва строго определения маршрут като има 24 часа от часа на активирането на маршрутната карта, за да го премине.

Повече детайли и допълнителна информация - в рубриката "Въпроси и отговори" на сайта bgtoll.bg.

От 16 август 2019 г. България въведе в техническа експлоатация електронна система за събиране на пътни такси на база изминато разстояние – тол, за пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона.

На 1 март 2020 г. електронната система за събиране на пътни такси на база изминато разстояние – тол, ще бъде въведена и в търговска експлоатация. До тогава ползвателите на платената пътна мрежа ще продължат да плащат винетна такса за пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона. 

Възможности за плащане на тол такса

Пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона ще имат следните възможности за плащане на необходимите такси при ползване на платената републиканска пътна мрежа:

Чрез GNSS базирано бордово устройство

Отчитането на тол таксите се извършва чрез монтирано в превозното средство бордово устройство, което генерира данни (тол декларации), необходими за изчисляване на дължимата такса. Данните се обработват от Националните доставчици на услуги за събиране на пътни такси (НДУ) или от доставчиците на Европейска услуга за електронно събиране на такси (ЕУЕСТ доставчици), с които както потребителят, така и лицето събиращо пътни такси Агенция “Пътна инфраструктура” имат сключени договори. След обработката на данните доставчиците на услуги (НДУ и ЕУЕСТ) ги изпращат на АПИ. Дължимата такса за съответното пътно превозно средство се изчислява от АПИ, а доставчиците на услуги гарантират заплащането й от крайния потребител.

Чрез GPS устройство

В случай че ползвателят на платената републиканска пътна мрежа е избрал да използва GPS устройство, е необходимо да има сключен договор с Доставчик на декларирани данни (т.нар. доверителни данни), който е вписан в публично оповестен списък на Агенция “Пътна инфраструктура”.  От своя страна Доставчиците на декларирани данни трябва да имат договор с НДУ, на който подават генерираните “сурови” данни от GPS устройството. След обработката на данните доставчиците на услуги ги изпращат на АПИ. Дължимата такса за съответното пътно превозно средство се изчислява от АПИ, а доставчиците на услуги гарантират заплащането й от крайния потребител.

Маршрутна карта

Собственици и ползватели на пътно превозно средство с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т., които нямат бордови или GPS устройства, могат да ползват платената пътна мрежа след закупуване на маршрутна карта. Маршрутна карта се издава като желаещият да използва платената републиканска пътна мрежа посочи начална и крайна точка на маршрута си, до четири междинни точки по заложения от него маршрут, както и техническите характеристики на пътното превозно средство (регистрационен номер, националност на пътното превозно средство, категория на ППС, емисионен клас, брой на оси инцидентни с пътя). Този тип услуга е предплатена. Маршрутната карта дава права на ползвателя на пътя да извърши еднократно пътуване по зададения от него маршрут.


Маршрутните карти могат да бъдат купени от Агенция „Пътна инфраструктура“ чрез познатите канали за продажба на електронна винетка:

  • на касите на областните пътни управления – чрез заплащане в брой, картово разплащане, в това число и чрез карта за гориво

  • на терминал за самотаксуване – чрез картово разплащане, в това число и чрез карта за гориво

  • по електронен път – от сайта www.bgtoll.bg и мобилното приложение

Издаването на маршрутна карта е обусловено от предварително изчисляване и заплащане на дължимата тол такса. Тя ще е с валидност 24 часа от момента на активирането й и може да се купи до 7 дни предварително от регистрирани потребители (регистрацията е чрез електронна поща през платформата за купуване на маршрутна карта) или два дни предварително – от нерегистрирани потребители (за днешния или до 23:59 часа на утрешния ден).

Тарифи и обхват на пътната мрежа

С Постановление № 370 от 20.12.2019 г. Министерският съвет на Република България одобри Тарифа на таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа. Тарифата заменя действащата Тарифа за таксите, които се събират от Агенция "Пътна инфраструктура". 

bottom of page